បេសកកម្មត្រុនខ្មែរ

«យើងស្រលាញ់ ចូលចិត្តនិងលើកដំកើង នូវបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងគំរោងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនទៀត និងការបង្កើតគំរោងវិនិយោគខ័ញ (ICO) ក្នុងការទាញយកការវិនិយោគ។ យើងចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទីផ្សារ និងរកប្រាក់ចំណេះ ដោយពាំនាំយកនូវបណ្តុំ ពត៌មានល្អៗនិងមានសារប្រយោជន៍ មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា និងពីកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូល។»