ស្វាគមន៍ការចូលរួមសហគមត្រុនខ្មែរ

ត្រុនគឺគំរោងប្រកបដោយមហិច្ឆិតា និងផ្តោតនូវគោលគំនិតយ៉ាងសំខាន់ក្នុងពង្រីកសក្តានុពលសំរាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធ័រណែតបែបវិមជ្ឈការដ៏ពិតប្រាកដមួយ។ បច្ចេកវិទ្យាត្រុនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន ដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោក ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និង គួរជឿទុកចិត្តក្នុងការតភ្ជាប់បណ្តាញកម្មវិធីបែបវិមជ្ឈការ នៅក្នុងសហគមសេដ្ឋកិច្ចត្រុន។