មូលនិធិត្រុនកំពុងជំរុញកម្មវិធីសម័យថ្មី របស់អ៊ិនស្តាក្រាម វែនម៉ូ និងតេលេក្រាម ឲ្យតំណើរការលើបណ្តាញត្រុន

យោតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមការងារអភិវឌ្ឍរបស់គំរោងត្រុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា៖ ត្រុនឆាតគឺជាកម្មវិធីវិមជ្ឍិការដែលដាក់អោយតំណើរការលើបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់កាក់ត្រុន ដោយដាក់បញ្ចូលមាតិការរបស់បណ្តាញសង្គមទាំងបីខាងលើេនេះ ភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញរបស់ត្រុនឆាត ដែលត្រូវបានគេប្រសិទ្ធិនាមថ្មីជា ប៊េប៊ីប្លុគឈេន របស់កម្មវិធី «អ៊ិនស្តាក្រាម វែនម៉ូ និងតេលេក្រាម»។ កម្មវិធីវិមជ្ឍិការនេះគឺត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជពីផលចំណេញ នៃបច្ចេកវិទ្យាបែបមជ្ឍមណ្ឌល ដែលអ្នកប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីនេះអាចនឹងរកប្រាក់ចំណូលពីការចែករំលែក ខ្លឹមសារពត៌មានដែលពួកគេចូលចិត្តនិងចាប់អារម្មណ៍នៅបណ្តាញសង្គមទាំងបីខាងលើនេះ។