ការបូបឌីជីថលហាមីងផេយ (HummingPay) ទូទាត់ជាកាក់ត្រុន (TRX)

ការបូបហាមីងផេយគឺជាប្រព័ន្ធទទូទាត់ដែលប្រតិបតិ្តិការលើបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន ដោយបាននឹងកំពុងផ្តល់នូវសេវ៉ាកម្មទាំងឯកជននិងមុខជំនួញនិងអាជីវកម្មនានា។ ហើយប្រព័ន្ធទូទាត់បែបវិមជ្ឃការនេះគឺបានចាប់ដៃគូរទូទាត់ ជាមួយអាជិីកម្មចាប់ពីខ្នាតតូចរហូត ដល់ខ្នាត់ធំ ទៅតាមគំរោងទូតាត់ដែលពួកគេត្រូវការ ដោយមានជំនួយការជំនាញ និងគោលការណ៏ប្រើប្រាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាងាយៗ ជាមួយបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន ដែលមានសក្តានុពលសំរាប់ការទូទាត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការបូបនេះ។ ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់កាបូបហាមីងផេយ គឺជាប្រតិបត្តិការដ៏លឿន ដែលមិនចំបាច់ខឆ្លងកាត់នូវបណ្តាញធនាគារ ព្រមទាំងកំរៃសេវាមានលក្ខណៈទាប និងថោកសមរម្យ ជាងបណ្តាញទូទាត់ផ្សេងៗទៀត និងជាការបូបទូទាត់ប្រកបដោយសុវត្តិភាពក្នុងផ្ទេរនិងបញ្ជូនសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជននិងអ្នកប្រប្រាស់។ ការបូបហាមីងផេយបក៏បាននឹងកំពុងប្រប្រាស់ជាមួយ បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាត្រុន ក្នុងការចេគចាយនិងចរាច លើបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងបច្ចុប្បន្នភាពខ្ពស់៕