ចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាវិមជ្ឍិការ ៤.០ និងគំរោងសហគមត្រុនកម្ពុជា!

ចូលរួមដោយសេរីជាមួយកម្មវិធី Tron Meet Up ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមលើចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាវិមជ្ឍិការ ៤.០ និងគំរោងសហគមត្រុនកម្ពុជា!
*ធ្វើនៅកាហ្វេយក្សា អូឡាំពិក ចាប់ពីម៉ោង ២ រសៀល *ថ្ងៃសៅរិ៍ទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ !
*សូមចុះឈ្មោះចូលរួម តាមរយៈត្រុន Meet Up Event Link: ឬ Chat មកកាន់ផេច Khmer Tron Community អោយបានរួសរាន់! សូមអគុណ!