ឈ្នះរង្វាន់ជាមួយកម្មវីធី «ចែករំលែក ឈ្នះរង្វាន់» របស់សហគមត្រុនកម្ពុជា!

ដើម្បីចូលរួមអប់អរខួបគំរប់១ឆ្នាំរបស់សហគមត្រុនកម្ពុជា (tronkh.org) សំរាប់មិត្តអ្នកអាន ក៏ដូចជាសមាជិករបស់សហគមត្រុន ទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ជាមួយកម្មវិធី ចែករំលែក ឈ្នះរង្វាន់ របស់សហគម៖

       ដើម្បីចូលរួមឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធី សូមចូលអានពីលក្ខ័ណដូចតទៅ៖

    1. សូមចូលទៅកាន់ គេហរទំព័ររបស់ tronkh.org រួចចុចយកពាក្យថា Allow ដើម្បី Subscribe
    2. បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកអត្ថបទពត៌មានថ្មីៗ ដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៏
    3. រួចធ្វើការចែករំលែកអត្ថបទពត៌មាននៅលើ Timeline របស់ Facebook លោកអ្នក និងចុច Tag ទៅកាន់មិត្ត ៥នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់
    4. សូមចុចថត Screen រួចផ្ញើរសារ (Messenger)មកកាន់ ផេច របស់ Khmer Tron Community  ជាការស្រេច ៕ សូមអគុណ!