កក្តាសំខាន់៣ចំណុចដែលធ្វើអោយតំលៃត្រុននឹងផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគត់ដ៏ខ្លីៗ

ទោះបីជាមានបទវិភាគជាច្រើនទាក់ទង់នឹងតំលៃរបស់ត្រុនក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកអាចចូលរួមសិក្សាអំពីកក្តាសំខាន់ៗមួយចំនួន Continue reading “កក្តាសំខាន់៣ចំណុចដែលធ្វើអោយតំលៃត្រុននឹងផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគត់ដ៏ខ្លីៗ”

គាំទ្រត្រុនកម្ពុជា (VOTE SUPER REPRESENTATIVE)

អំពីរបៀបគាំទ្រសហគមត្រុនកម្ពុជា (tronkh.org) ឲ្យក្លាយជាតំណាងនៃបណ្តាញសហគមត្រុនសកល! Continue reading “គាំទ្រត្រុនកម្ពុជា (VOTE SUPER REPRESENTATIVE)”

ត្រុនកំពុងបន្កើនល្បឿនក្នុងប្រតិបត្តិការខ្លួនជាមួយអ៊ីធើររៀម

ទោះបីជាទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីពតូកំពុងតែធ្លាក់ចុះបន្តិចមែន តែគេក៏សង្កេតឃើញសន្ទុះនៃកំរិតប្រតិបត្តិការបស់ត្រុនកំពុងតែកើនឡើងនូវចំនួននៃការទិញដូរប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីផ្សារ​របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ពស់ Continue reading “ត្រុនកំពុងបន្កើនល្បឿនក្នុងប្រតិបត្តិការខ្លួនជាមួយអ៊ីធើររៀម”

សន្ទុះតំលៃត្រុនហក់ឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចូលត្រុនលើផ្សារ ឆេងហ៊ីរ៉ូ ( ChangeHero)!

យោងតាមការបញ្ជាក់ពីបណ្តាញសង្គមធ្វីតធ័រ លោកចាស្ទីន ស៊ុន អគ្គនាយករបស់គំរោងរត្រុន ដែលធ្វើការប្រកាស់ដល់សហគមត្រុនរបស់លោកអំពីពត៌មាន Continue reading “សន្ទុះតំលៃត្រុនហក់ឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ចូលត្រុនលើផ្សារ ឆេងហ៊ីរ៉ូ ( ChangeHero)!”

បទវិភាគទីផ្សារនិងតំលៃរបស់ត្រុននាពេលអនាគត

នាដើមឆ្នាំ២០១៨ តំលៃរបស់ត្រុន​គឺផ្តើមត្រឹម ៤,៩ សេន ដែលមានមូលទុនសរុបត្រឹមតែជាង ៣,២២ សែនកោដិដុល្លារ ហើយបន្ទាប់មកតំលៃរបស់ត្រុនបានកើនដល់ជាង ២, ៥ កាក់ ជាមួយទុនវិនិយោគឡើងដល់ ១៦ សែនកោដិ។ Continue reading “បទវិភាគទីផ្សារនិងតំលៃរបស់ត្រុននាពេលអនាគត”