ឈ្នះរង្វាន់ជាមួយកម្មវីធី «ចែករំលែក ឈ្នះរង្វាន់» របស់សហគមត្រុនកម្ពុជា!

ដើម្បីចូលរួមអប់អរខួបគំរប់១ឆ្នាំរបស់សហគមត្រុនកម្ពុជា (tronkh.org) សំរាប់មិត្តអ្នកអាន ក៏ដូចជាសមាជិករបស់សហគមត្រុន ទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ Continue reading “ឈ្នះរង្វាន់ជាមួយកម្មវីធី «ចែករំលែក ឈ្នះរង្វាន់» របស់សហគមត្រុនកម្ពុជា!”

18 SEP 2018 – TRX REWARDS

Date 18/09/2018 #tronkh.org payout the reward 11.5145 TRX to community. Check the your wallet

Thank you very much for your voting.

80% Rewards to our voters – daily payments

Payments will be made every day!
10% Servers cost & Maintenance
10% Administration (Team funds, legal expenses, Community projects, Organising our events and other costs)

These percentages will be periodically reviewed based on TRX price. We will be transparent with the TRON community and we will announce this kind of changes early enough.

No., Adress  TRX Votes % Votes TRX Rewards
1 TRPAxPqcxEWBiQovUC2iNiUjpqVx5PFdDh   187,000.00 93.88% 10.8092
4 TSGWzEPuXQjvb46uDGAzSvWAVRWqai2cVE     10,000.00 5.02% 0.5780
2 TEH2WCtiZ3L8JgMkBUCzArmsJMUFFPMcCc       1,000.00 0.50% 0.0578
6 TDJPWpXJhPNSkf9JDWSSSvGnRs8JDU7wm8          600.00 0.30% 0.0347
3 TK9VoMRHM987Axio1VAW9xF3aFVQxYSzFc          560.00 0.28% 0.0324
5 TQogwXNdS14VonwPhH7bbm74XPg45Xn4yg             25.00 0.01% 0.0014
7 TRhQixn7N9wcKvkB1z4qresmoGmKi2zwgN             10.00 0.01% 0.0006
8 TPQhsffZLVqcuisUGG173WNDbt9KD9uqop               5.00 0.00% 0.0003
9 TLBpNFmAHebLCvN3YtGLWhTMSS6p38tXB5               1.00 0.00% 0.0001

17 Sep 2018 – TRX Rewards

Date 17/09/2018 #tronkh.org payout the reward 9.2304 TRX to community. Check the your wallet

Thank you very much for your voting.

80% Rewards to our voters – daily payments

Payments will be made every day!
10% Servers cost & Maintenance
10% Administration (Team funds, legal expenses, Community projects, Organising our events and other costs)

These percentages will be periodically reviewed based on TRX price. We will be transparent with the TRON community and we will announce this kind of changes early enough.

No., Adress  TRX Votes % Votes TRX Rewards
1 TRPAxPqcxEWBiQovUC2iNiUjpqVx5PFdDh     187,000.00 87.70% 8.0612
4 TSGWzEPuXQjvb46uDGAzSvWAVRWqai2cVE     10,000.00 10.08% 0.9266
2 TEH2WCtiZ3L8JgMkBUCzArmsJMUFFPMcCc       1,000.00 1.01% 0.0927
6 TDJPWpXJhPNSkf9JDWSSSvGnRs8JDU7wm8          600.00 0.60% 0.0556
3 TK9VoMRHM987Axio1VAW9xF3aFVQxYSzFc          560.00 0.56% 0.0519
5 TQogwXNdS14VonwPhH7bbm74XPg45Xn4yg             25.00 0.03% 0.0023
7 TRhQixn7N9wcKvkB1z4qresmoGmKi2zwgN             10.00 0.01% 0.0009
8 TPQhsffZLVqcuisUGG173WNDbt9KD9uqop               5.00 0.01% 0.0005
9 TLBpNFmAHebLCvN3YtGLWhTMSS6p38tXB5               1.00 0.00% 0.0001