ទំព័រដើម

សហគមត្រុនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងអ្នកក្រុមអ្នកដែលជឿជាក់និងចូលរួមគាំទ្រ លើគោលគំនិតរបស់គំរោងត្រុនក្នុងការបង្កើតឡើងនូវសក្តានុពលនៃសហគមនត្រុនតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធើរណែតបែបវិមជ្ឍការ។ គោលដៅចំបងរបស់សហគមត្រុនកម្ពុជាគឺចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនិងសក្តានុពលមួយផ្នែករបស់គំរោងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសកលលោកទាំងមូល តាមរយៈជំរើសនូវបណ្តាញកុងត្រាឆ្លាតវៃនៃបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន។ ដើម្បីសំរេចអោយបាននូវគោលដៅនិងចក្ខុវិស័យខាងលើនេះ  សហគមត្រុនកម្ពុជាបានផ្តោតគោលដៅលើការអប់រំនិងផ្តល់ជាចំណេះដឹងតាមរបស់បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន ផ្តោតលើចំណេះដឹងពីបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន រូបីយប័ណ្ណគ្រីពតូ និងបណ្តាញសហគមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ត្រុន។ ដោយរួមបញ្ចូលនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារសហគម និងដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការជួយដល់អ្នកប្រើប្រើសនិងអ្នកគាំទ្រត្រុន យើងបានមេរៀននិងគន្លឹះសំខាន់ប្រកបដោយខ្លឹមសារក្នុងបណ្តុះចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងបណ្តាញចំណេះដឹងប្លុគឈេន ដល់អ្នកដែលគាំត្រុនក្នុងសហគមកម្ពុជាទទួលបាននូវគុណប្រយោជនិងឱកាស ពីទីផ្សានិងសហគមត្រុនសកលនាពេលអនាគត។ គោលដៅចំបងមួយវិញទៀតរបស់សហគមត្រុនកម្ពុជា គឺជាការចូលរួមជំរុញនិងលើកកំពស់គុណតំលៃរបស់សហគមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ត្រុន។ ក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រនិងសហគមតំណាងគំរោងត្រុន គឺផ្តោតនូវឆន្ទៈក្នុងការលើកម្ពស់ចលនាត្រុន នៅកម្ពុជាអោយរីកចំរើននាពេលអនគត់ដ៏ខ្លី។